Podílový fond


    

Podílový fond je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Rozděluje se do několika kategorií, podle účelu, obsahu a dalších faktorů. Podílový fond nemá právní subjektivitu (na rozdíl od investičního fondu), je to tedy pouze jakýsi koš, který sdružuje aktiva. Je spravován investičními společnostmi, které řídí jejich fungování. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů (investor) se nazývá podílníkem fondu. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umožňují jeho použití ve velmi širokém okruhu investorů.


Důvody použití podílových fondů

 • Neomezené množství emitovaných podílových listů
 • Neomezená časová působnost fondu - fond se zakládá obvykle na dobu neurčitou
 • Profesionální správa majetku- investor nemusí sledovat vývoj trhů, protože se o jeho majetek stará profesionální správce
 • Volný vstup a výstup - podílník může kdykoliv do fondu vstoupit i vystoupit (nechat odkoupit podílové listy) za tržní cenu
 • Možnost diverzifikace rizik - fond obvykle obsahuje široké spektrum aktiv, tím pádem problémy spojené s jedním cenným papírem nemusí postihnout celou investici výrazným způsobem
 • Sdružovací efekt - díky velkému množství kapitálu fondu a investorů může i malý investor participovat na výnosech cenných papírů, které by díky omezenému jmění nemohl nakoupit

Základní rozdělení podílových fondů

Podle obsahu

 1. Akciové - fondy, jejichž obsahem je převážná většina akciových titulů. Dlouhodobě vykazují největší výnosy, volatilita (kolísavost) je vyšší
 2. Smíšené - fondy, které jsou zpravidla namíchány z méně volatilních akcií a rizikovějších dluhopisů. Poměr akcií bývá větší.
 3. Dluhopisové - investují do dluhových cenných papírů, obvykle do dluhopisů s delší splatností
 4. Fondy peněžního trhu - obsahují dluhové cenné papíry s kratší splatností, pokladniční poukázky, depozitní certifikáty apod. Jejich doménou je prakticky nulová kolísavost, jejich výnosy jsou ovšem nízké. Často jsou používány jako alternativy bankovních produktů
 5. Nemovitostní - správce fondu nakupuje nemovité statky a cenné papíry na ně navázané. Tyto fondy zpravidla nekorelují s akciovými indexy, mohou tedy být vhodným zajišťovacím prvkem investičního portfolia
 6. Komoditní - základním stavebním kamenem bývají cenné papíry (deriváty, certifikáty apod.) navázané na komodity, méně častěji i komodity jako takové. Zvláštností oproti ostatním produktům je stejně jako v předchozí skupině nízká korelace se zbytkem trhu. Bývají rizikovější. Zpravidla je lze rozdělit ještě na 3 podskupiny - fondy zemědělských produktů, technologických surovin a drahých kovů. Často bývají doplňky rozsáhlejších portfolií
 7. Fondy fondů - zpravidla menší riziko, ale vysoká poplatková zátěž (zdvojení poplatků)
 8. Devizové - fond drží měny dle konkrétní strategie. Jejich používání není příliš rozšířené

Podle investiční strategie

Související informace naleznete také v článku Investiční strategie.
 1. Teritoriálně zaměřené - např. evropské, americké, asijské, popř. vztahující se přímo ke konkrétní zemi (např Itálie), velice oblíbené jsou např. fondy rozvíjejících se ekonomik. Diverzifikace je zde nižší - vyšší riziko.
 2. Sektorové - sledují určitý ekonomický sektor (finance, moderní technologie, značky zaměřené na luxusní zboží...). Nižší diverzifikace, vyšší riziko.
 3. Fondy sledující určitou myšlenku, etické fondy - např fondy ekologické (nakupují cenné papíry společností, které vyrábějí zdraví šetrné produkty atd.)
 4. Fondy velkých hráčů (en:Blue Chips fondy) - investují do renomovaných značek (Pepsi, Microsoft, HSBC, Ford Motors...) - zpravidla bezpečnější akciové investice
 5. Fondy rozvíjejících se ekonomik - fondy zaměřené na lokality s dlouhodobě velice vysokým potenciálem růstu. Mohou být buď celosvětové (manažer tak dostává větší volnost při výběru cenných papírů k nákupu, na druhou stranu lze hůře tvořit cílenou investiční strategii), nebo lokální. Tyto investice jsou v krátkých obdobích velice volatilní a velice snadno podléhají tržním výkyvům, je tedy potřeba počítat s dlouhým investičním horizontem.
 6. Fondy typu Total Return/Absolute Return - snahou je udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích, na toto se ale nelze vždy spolehnout
 7. Dividendové fondy - fondy, jejichž hlavním úkolem je poskytovat investorovi pasivní příjem z dividendového výnosu akcií, popř. z úroků dluhopisů. Investor tedy získává příjem nikoliv pouze při prodeji cenných papírů, ale i v celém průběhu jejich držení. Ostatní typy fondů lze označit jako akumulační nebo reinvestiční fondy; dividendové výnosy v těchto fondech jsou opět investovány. Obsahem fondu bývají dluhopisy, které průběžně vyplácejí úrok a akcie, které dlouhodobě přinášejí vysoké dividendy
 8. Chráněné fondy - fondy, které jsou zajištěny speciálními instrumenty a deriváty. Jedná se o tzv. "zaklikávací" fondy, které jsou obvykle určeny k předem neurčenému horizontu investice, nebo k časově vymezenému cíli. Tyto fondy mají tzv. garanta, který ručí za splnění závazků vyplývajících z garance. V naprosté většině případů je garantovaná vložená částka, u některých produktů je garantovaný i minimální výnos. Zaklikávací fondy mají koncepci "schodů" - při dosažení nového maxima ceny se stanoví nová garanční hranice. U těchto produktů je potřeba až na výjimky počítat s omezením výkonnosti, protože garance bývá dost nákladná.
 9. Fondy životního cyklu - investiční strategie, které kopírují životní cyklus člověka a zajišťují, že ke konci doby investování nebude kapitál ovlivněn rozsáhlými tržními výkyvy. Zpravidla fungují tak, že investiční program životního cyklu postupně přestupuje mezi předem nastavenými podfondy, v nichž je odstupňované riziko podle doby, která zbývá do konce horizontu. Bývají využívány k důchodovému plánování

Podle cílové skupiny investorů

 1. Mass retail fondy - fondy určené pro širokou veřejnost; obvykle se vyznačují nízkými limity pro minimální investice, což je dělá dostupnými i pro velice malé investory
 2. Fondy pro institucionální investory - fondy určené pro korporace a orgány státní správy. Umožňují vhodně ukládat a zhodnocovat finanční rezervy nebo např. diverzifikovat rizika vlastního podnikání. Zpravidla se vyznačují vyššími minimálními částkami pro investice
 3. Fondy kvalifikovaných investorů - specifická kategorie fondů. Vzhledem k platné legislativě lze tyto produkty využít k profinancování příležitostí, které by klasické produkty nedokázaly pojmout. Díky těmto nástrojům tak lze investovat např. do umění, veteránů, vína nebo dalších investičních či podnikatelských příležitostí. Základní podmínky fondu kvalifikovaných investorů:
  1. Minimálně 2, maximálně 100 investorů
  2. Minimální investice jednoho podílníka je 1 mil. Kč

Fondy kvalifikovaných investorů mívají často charakter neveřejných nabídek, nebývají tedy k dispozici široké veřejnosti

Podle způsobu řízení

 1. Aktivně řízené fondy - strategie fondu se přizpůsobuje podle trhu. V průběhu investice manager fondu sleduje investiční příležitostí a přizpůsobuje jím strukturu majetku fondu. Tyto fondy se obecně vyznačují znatelně vyššími náklady na správu
 2. Pasivně řízené fondy - opakem předchozího. Předem je určena strategie, které se dosahuje především modelem "buy & hold" - "kup a drž". Změny ve struktuře majetku jsou minimální; nevýhodou mohou být velké propady ceny, které nelze včas zachytit.
 3. Indexové fondy - fondy zaměřené na sledování určitého indexu a dosahování podobných výsledků (např. Eurostoxx 50, Dow Jones, popř. odvozené)

zdroj: www.wikipedie.org


Podílový fond

Název instituce nebo označení osoby Ulice Město, obec
AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 Praha 6
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 Praha 6
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 Praha 6
AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 Praha 6
ALFA otevřený podílový fond AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3 Praha 8
AXA CEE Akciový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA CEE Dluhopisový fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA Corporate Fund peněžního trhu, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a. s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA CZK Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA EUR Konto, otevřený podílový fond AXA investiční společnost, a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA EUROBOND, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA Realitní fond, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA RON Fund 2, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a. s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA Selection Emerging Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA Selection Global Equity speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
AXA Selection Opportunities speciální fond fondů, otevřený podílový fond AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
Bridge nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Olšanská 55/5 Praha 3 - Žižkov
CAPITAL INVESTMENTS FUND, otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3 Praha 8
Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Conseq středoevropský balancovaný, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
CONVERSANO otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3, Žižkov
CYRRUS otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3, Žižkov
ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. Antala Staška 2027/79 Praha 4
ČSOB akciový fond - Střední a Východní Evropa, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB bond mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB institucionální - nadační, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB institucionální - státních dluhopisů, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB Private Banking státních dluhopisů 1, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB realitní mix, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
ČSOB středoevropský, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
Devátý otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Druhý otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Finanční otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3 - Žižkov
Florida Opportunity Fund uzavřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a. s. Pobřežní 620/3 Praha 8
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Fond živé planety otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
FQI otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
IKS Akciový PLUS , otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
IKS Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Olšanská 55/5 Praha 3 - Žižkov
IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Olšanská 55/5 Praha 3 - Žižkov
Investiční společnost České spořitelny, a. s., CERTIFIKÁTOVÝ FOND - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6 - Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a. s., DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio  AR REALITY - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6
Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6
Investiční společnost České spořitelny, a. s., Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6
Investiční společnost České spořitelny, a.s. - ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s. BONDINVEST - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Fond 2005 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., OSOBNÍ PORTFOLIO 4 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., PLUS - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 25 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 50 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 75 - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROTREND - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Evropská 2690/17 Praha 6, Dejvice
IVORY OPPORTUNITY otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a. s. Pobřežní 620/3 Praha 8
J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK III otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T REALITY BRATISLAVA uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
J&T RETAIL OPPORTUNITIES otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Pobřežní 14/297 Praha 8
KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Dlouhá 34, č.p. 713  Praha 1
KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Dlouhá 34/713 Praha 1
KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, č.p. 713 Praha 1
KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, č.p. 713 Praha 1
KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. Dlouhá 34, čp. 713 Praha 1
Komoditní zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Leonardo, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Dlouhá 34, č.p. 713 Praha 1
Long Term Liquidity Fund speciální fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond, AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 Praha 2
NOVA Green Energy otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3 - Žižkov
Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3 Praha 8
Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3 Praha 8
Otevřený podílový fond BUENAVISTA POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3 Praha 8
Partners Universe 10, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a. s. Türkova 2319/5b Praha 4, Chodov
Partners Universe 13, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a. s. Türkova 2319/5b Praha 4, Chodov
Partners Universe 6, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a. s. Türkova 2319/5b Praha 4, Chodov
Pátý otevřený podílový fond, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Pioneer - akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Pioneer - zajištěný 2018 - rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a. s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Private Equity otevřený podílový fond, I.C.P. Czech, investiční společnost, a. s. V Parku 2323/14 Praha 4, Chodov
PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální U Centrumu 751 Orlová - Lutyně
První realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Želetavská 1525/1 Praha 4 - Michle
Růstový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3, Žižkov
Securities Holdings Fund, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond Radlická 333/150 Praha 5
Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
Třetí realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, QI investiční společnost, a. s. Rybná 682/14 Praha 1
Výnosový otevřený podílový fond AVANT investiční společnost, a. s. Koněvova 2660/141 Praha 3, Žižkov
Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a. s. Náměstí Republiky 1079/1a Praha 1
WOOD & Company Fond zemědělských komodit - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a. s. Náměstí Republiky 1079/1a Praha 1, Nové Město
Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
1. NEMOVITOSTNÍ otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost, a. s. Pobřežní 620/3 Praha 8
2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
4.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
6.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4
7.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 Praha 4