Nová sleva za školku

Nezávisle na klasickém daňovém zvýhodnění si můžete zpětně od 1. ledna 2014 uplatnit i novou slevu na dani, která je za umístění dítěte do zařízení péče o děti předškolního věku. Zahrnuje jakékoli zařízení, které se zabývá celodenní péčí o tyto děti, jako jsou například mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dětská skupina, lesní školka, soukromé jesle či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (ty mají vzdělávací charakter).

Za rok 2014 si lze odečíst od daně maximálně 8500 Kč na jedno dítě, které s vámi žije ve společně hospodařící domácnosti. Uplatněná částka odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístění, takzvanému „školkovnému“ (sem nepatří výdaje za stravování či dopravu). Slevu si může uplatnit jen jeden z rodičů. Prarodič má nárok na slevu jen tehdy, má-li dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu můžete uplatnit buď u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování (musíte doložit výši částky potvrzením ze školky), nebo v daňovém přiznání (potvrzení je povinnou přílohou).

Sleva může snížit daň maximálně do nuly, na rozdíl od klasického daňového zvýhodnění nevzniká nárok na daňový bonus. Zato si však slevu na umístění může bez obav odečíst i podnikatel nebo pronajímatel, který má výdaje procentem.

Příjmy z dohod zdaněné srážkou v přiznání

Pokud jste zaměstnanec, který nemá podepsané prohlášení k dani, pracuje na dohodu o provedení práce a odměny z této dohody, případně z několika dohod u téhož zaměstnavatele nepřesáhnou v úhrnu za měsíc 10 000 Kč, tak vám zaměstnavatel srazí 15 procent srážkové daně. Tím je daňová povinnost splněna.

Od roku 2014 existuje možnost, že příjmy z dohod o provedení práce, které byly v průběhu roku zdaněny srážkovou daní, zahrnete na základě potvrzení zaměstnavatele v hrubé výši do dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti. Pojištění z dohod zahrnutých do přiznání se zpětně nedoplácí, a proto se z těchto příjmů nepočítá superhrubá mzda.

Sraženou daň si započítáte v řádku 87a přiznání na celoroční daňovou povinnost (obdobně jako „normální“ zálohy na daň), a to na základě potvrzení vystaveného zaměstnavatelem. Než se pro tento způsob rozhodnete, je vhodné si například na „cvičném“ formuláři přiznání zkusmo propočítat, zda tím ušetříte.

Stejná možnost u honorářů jen za rok 2014

Příjmy za autorské příspěvky se v roce 2014 zdaňovaly srážkovou daní 15 procent, pokud jejich úhrn u jednoho plátce nepřevýšil za měsíc 10 000 Kč. Tyto příjmy rovněž nepodléhají sociálnímu či zdravotnímu pojištění.

Obdobně jako u dohod o provedení práce se vám nabízí možnost zahrnout v daňovém přiznání za rok 2014 autorské honoráře zdaněné srážkovou daní do dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti podle § 7 zákona. Tímto základem daně je hrubý příjem snížený o daňové výdaje.

Daň sraženou z autorských honorářů si započítáte v řádku 87a přiznání na celoroční daňovou povinnost na základě potvrzení vystaveného plátcem. Může se to vyplatit, máte-li k příjmům podle § 7 zákona procentní výdaje. I k příjmům z honorářů, z nichž byla sražena daň „natvrdo“, si totiž můžete dát 40 procent na výdaje.

Ovšem na druhé straně musíte počítat s tím, že takto „překlopené“ příjmy zvýší v každém případě vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění, popřípadě i sociálního pojištění, pokud jste ho povinně účastni. Platíte-li i sociální pojištění, celkově na tom pravděpodobně proděláte.

Tuto možnost máte poprvé a naposledy za rok 2014. V roce 2015 se srážková daň bude uplatňovat jen u příspěvků do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize (tak tomu bylo do konce roku 2013), a to za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 Kč. Provedením srážky bude daň jednou provždy vyrovnána.

Vyšší limit u darů

Limit pro odpočet hodnoty darů, pokud jste je poskytli na zákonem vymezené účely, činí za rok 2014 u fyzických osob 15 procent ze základu daně (dříve bylo maximum 10 %).

Nové možnosti u solidárního zvýšení daně

Solidární zvýšení daně se vás týká pouze tehdy, pokud součet vašich příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti (řádek 31 přiznání, nikoli superhrubá mzda) a dílčího základu daně ze samostatné činnosti (řádek 37 přiznání) přesáhl za loňský rok částku 1 245 216 Kč.

Jestliže ale příjmy ze závislé činnosti přesáhnou tento limit a vedle toho máte ztrátu ze samostatné činnosti, tak vám novela zákona umožňuje již pro zdaňovací období 2014 snížit „závislácké“ příjmy o daňovou ztrátu. Tak se může stát, že se dostanete díky této výhodě pod uvedenou hranici, z níž se počítá 7procentní zvýšení daně. Ovšem pozor, nadále platí, že pro vlastní výpočet daně si nemůžete od základu daně ze závislé činnosti (řádek 36a přiznání) ztrátu z řádku 41a odečíst.

Je tady i další výhoda proti roku 2013. Pokud se v jednom měsíci nebo v několika měsících vaše záloha zvýšila o solidární zvýšení daně (měli jste mzdu vyšší než 103 768 Kč), ale za celé zdaňovací období váš příjem ze závislé činnosti nepřesáhne 1 245 216 Kč, měli jste možnost do 16. února požádat zaměstnavatele o roční zúčtování, a tím byste nemuseli podávat přiznání.

Dědictví a dary od většiny příbuzných bez daně

Veškeré příjmy z dědictví nebo odkazu jsou osvobozeny od daně z příjmů. Darovací daň byla ke konci roku 2013 zrušena, příjmy z darování se přestěhovaly do zákona o daních z příjmů. Ten už nedělí obdarované osoby do skupin podle příbuzenského poměru nebo blízkosti, jako tomu bylo u darovací daně, ale z hlediska osvobození od daně se vlastně nic nezměnilo.

Osvobozeny tak jsou dary od příbuzných v linii přímé a vedlejší, kteří jsou v zákoně taxativně vyjmenováni. Jedná se o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. Dále také od osob, které s poplatníkem žily nejméně rok před darováním ve společné domácnosti.

Vyšší limit pro příležitostné příjmy

Příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí a příjmy zemědělského nepodnikatele jsou za rok 2014 v úhrnu do 30 tisíc Kč od daně osvobozeny a do přiznání se neuvádějí. Pokud přesáhly 30 tisíc Kč, do přiznání patří celý příjem.

Jestliže jste například vylovili soukromý rybník, nejste zemědělským podnikatelem a utržili jste 25 tisíc Kč, tento finanční úlovek do přiznání dávat nebudete.

Změna u příjmů z cenných papírů

Cenné papíry pořízené po 1. lednu 2014 jsou osvobozeny od daně, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem tři roky. Pokud jste drobným investorem, během tohoto tříletého „neosvobozeného“ období prodáte cenné papíry a celkové příjmy z jejich prodeje za kalendářní rok nepřesáhnou 100 000 Kč, budou i tak osvobozeny od daně.

Jedná se ale skutečně o příjmy, nikoli o rozdíl mezi příjmy a výdaji (zisk). Větší investoři, kteří prodají akcie či dluhopisy do tří let od jejich nabytí za více než 100 tisíc Kč za rok, musejí tyto příjmy uvést v přiznání jako ostatní příjmy.

Slevy pro daňové nerezidenty skončily

Daňový nerezident z tzv. třetích zemí už nemůže za rok 2014 počítat se slevami na manželku a daňovým zvýhodněním na děti. Odečíst si může jen základní slevu na dani 24 840 Kč a studentskou slevu 4020 Kč ročně.

Nárok na uplatnění nezdanitelných částí základu (například dary), všech slev včetně na manželku a daňového zvýhodnění má jen rezident členského státu EU, Norska nebo Islandu, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR činí nejméně 90 % všech jeho příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, jsou od daně osvobozeny nebo podléhají srážkové dani). Avšak pozor! Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí musí prokázat potvrzením zahraničního správce daně.

S datovou schránkou jen elektronicky

Pokud máte vy osobně nebo vámi zplnomocněný zástupce datovou schránku, jste povinni od 1. ledna 2015 podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky (tj. podání učiněné datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem či datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky), a to bez ohledu na zdaňovací období, za které jsou tato podání učiněna. Za nesplnění této povinnosti dostanete pokutu, minimálně 2000 Kč.

Úleva u hypoték se nezměnila

Daňová úleva na odečet úroků zaplacených z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru se měla snížit z 300 000 Kč na 80 000 Kč, jak bylo uzákoněno už koncem roku 2011. To však bylo nakonec zrušeno.

Celková výše úroků, které lze odečíst od základu daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, zůstává při splnění zákonných podmínek i nadále limitována částkou 300 000 Kč.

Sleva se vrátila všem důchodcům

Na základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč mají nárok všichni důchodci – pracující, podnikatelé, pronajímatelé, důchodci s příjmy z kapitálového majetku i s ostatními příjmy.

P.S.: hlavně ať nám berňák víc dává než bere

zdroj: www.novinky.cz