Bezrizikové investice

23.06.2015 16:57

Proč nyní neexistují bezrizikové investice?

Praxe ukazuje, že pokud chceme realizovat nějaký výnos, pro jeho dosažení musíme podstoupit určitou míru rizika. Zkusme se nad tímto tématem společně zamyslet.

Pokud máme peníze na investování a hledáme investici, která nenese žádné riziko, budeme pravděpodobně zklamáni. To proto, že na každou investici se v současné době váží různá rizika, což znamená, že zde není, jak často teorie napovídá, bezriziková (risk-free) investice nebo obecně výnos. Je samozřejmé, že se stupeň příslušného rizika liší a některé investice jsou více riskantní než ostatní, proto jsou zde investice s nízkým a vysokým rizikem, což je přijatelné v rámci dělení, ale určitě se nejedná o investice bez jakéhokoliv rizika.

Investování je neodmyslitelně rizikové

V investiční rétorice představuje pojem „riziko“ typicky variabilitu výnosu. Pokud investujeme například do akcií, nemáme žádnou záruku, že dostaneme zpátky stejnou částku, kterou jsme v úvodu zainvestovali, resp. že dostaneme ještě něco navíc. Můžeme a nemusíme získat výplatu dividendy jako investoři v závislosti na tom, jak se management společnosti rozhodne použít zisk, který společnost svým působením vygeneruje. To dělá investice do akcií vysoce rizikové. Na druhou stranu to můžeme brát jako jackpot a získat opravdu velkou odměnu, pokud se zadaří a vše proběhne tak, jak je námi předem očekáváno.


 

Jsou zde také samozřejmě investice s nízkým rizikovým profilem, mezi něž můžeme obecně zařadit například státní dluhopisy (v návaznosti na současnou dobu jen vybraných zemí), pokladniční poukázky či depozitní certifikáty. V tomto případě riziko, kterému čelíme, nespočívá v tom, že ztratíme původně zainvestovanou částku, ale že po očištění výnosu o inflaci zůstaneme v záporných hodnotách. Pokud nevidíme žádný reálný růst v našem výnosu, ukusuje to naši kupní sílu v průběhu času. Takzvaná bezriziková výnosová míra, která je spojená s některými státními cennými papíry, zabezpečuje pouze základní výnos. Jsou zde však také státní cenné papíry například ve Spojených státech amerických, které mají výplatu navázanou na vývoj inflace (TIPS = Treasury Inflation Protected Securities). Nicméně neuvidíme žádný jiný růst v rámci výnosu kromě napojení na inflaci, ale na druhé straně budeme mít možnost zachovat naši kupní sílu na srovnatelné úrovni, což z dlouhodobého hlediska, pokud je to jediný cíl, nemusí být úplně šťastné řešení i v návaznosti na důchod.

Různá rizika

Pokud se rozhodneme vložit naše peníze do akcií, korporátních dluhopisů, nemovitostí, derivátů nebo jakéhokoliv jiného typu investice, existuje zde množství rizik, na které je potřeba se dívat a brát je v potaz. Vždy je rizikem, že se změní nějaká zákonná norma, což může mít negativní dopad na konkrétní odvětví. Samozřejmě se také může změnit vkus spotřebitelů, což může vést ke snížení poptávky po výrobku. Mezi další faktory můžeme zařadit měnové riziko, které znamená, že hodnota naší investice může utrpět, pokud dojde k nepříznivé změně zahraničních směnných kurzů, a to za předpokladu, že jsme investovali do společnosti, která nemá akcie oceněné v české koruně. Na příkladu dluhopisů lze deklarovat, že jsme vystaveni i vlivům změn úrokových měr, protože jejich změna směrem nahoru či dolů ovlivní tržní hodnotu těchto instrumentů. Dokonce i s nemovitostmi může dojít k realizaci neočekávaných nákladů na údržbu, které mohou snížit náš výnos. Stejně tak není na škodu si připomenout pokles na trhu s bydlením ve Spojených státech amerických, který začal v roce 2006 a ovlivnil negativně ceny nemovitostí, které šly následně směrem dolů.

Diverzifikace může pomoci

Jak jsme již zmínili, investování je samo o sobě rizikovou aktivitou, ale dopad rizika se můžeme snažit eliminovat či minimálně snížit pomocí diverzifikace, a to dokonce i na globální úrovni. Pokud tedy vlastníme portfolio složené z několika různých investic, můžeme snížit celkové riziko s tím spojené. Pokud by se jedné konkrétní investici v portfoliu nedařilo, je tu jiná, která celkový výsledek může obrátit k lepšímu. Tímto způsobem je velmi pravděpodobné, že budeme méně čelit ostrým výkyvům v hodnotě našeho portfolia, což by měl být samozřejmě jeden ze základních cílů každého racionálně uvažujícího investora.

Posuďme naši toleranci k riziku

Zatímco diverzifikace sama o sobě může pomoci do určité míry, v posledních letech se staly různé typy investic, a dokonce i trhy na celém světě, navzájem více svázané než kdy předtím. Příkladem může být finanční krize z let 2007–2008, kdy naprostá většina investic byla negativně ovlivněna tím, že se globální trhy pohybovaly směrem dolů. Vzhledem k tomu, že diverzifikace může jít jen k hranici pro snížení rizika, dalším způsobem, jak řídit riziko, je posoudit naši toleranci k riziku a podle toho následně reálně investovat. Pokud se řadíme typově mezi investory, kteří nemohou v noci spát, když je na trzích viditelná zvýšená volatilita, měli bychom preferovat spíše nižší toleranci vůči podstupovanému riziku a zbavit se vysoce rizikových investic, které by do tohoto definovaného profilu nemusely vůbec zapadnout. Naopak bychom měli preferovat v tomto případě nějaké bezpečnější instrumenty.

 

Závěr článku

Investice jsou předmětem různých rizik a neposkytují víceméně žádné záruky. Některé z nich jsou méně riskantní než jiné, a proto ve finále stejně musíme vhodně řídit naše investiční expozice ve spojení s riziky. Pokud však někdo propaguje bezrizikové investice, které nabízí neobvykle velký výnos, zbystřeme a zamysleme se nad tím, jestli taková nabídka sama o sobě i vzhledem k vývoji obecně na trhu či v rámci konkrétních instrumentů dává smysl. V těchto případech bude skutečně lepší, pokud tento pojem necháme teoretikům a budeme se řídit zdravým selským rozumem a racionálním uvažováním. Při vstupu do světa investování musíme vždy počítat s tím, že nějakým (ne vždy stejným) způsobem budeme s riziky bojovat. Nezbývá než si přát, aby pro nás byly tyto boje co nejméně bolestné a nepříjemné.

Zdroj: www.mesec.cz